Elektronik Ticari İleti Gönderim Süreçlerine İlişkin Aydınlatma Metni

ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ GÖNDERİM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Sayın İlgili;

Kaklık Mah. OSB 15. Sk. No:6 Honaz/Denizli adresinde mukim Urgancıoğlu Deri ve Kösele Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Handarte” veya “Şirket”) olarak; telefon numarası ve e-posta adresi tipindeki kişisel verileriniz;

  • Sizlere sunulan hizmetlerin/ürünlerin kalitesinin artırılması/geliştirilmesi,
  • Gerçekleştirilecek uygulamalar ile sizlere özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması,
  • Satış, pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi,
  • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülebilmesi,
  • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülebilmesi

Amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; ürün ve hizmet pazarlama süreçleri bakımında reklam, kampanya ve promosyon faaliyetleri uyarınca bilgilendirici çağrı, SMS veya e-posta aracılığıyla ticari elektronik ileti gönderimi yönünden Kanun’un m. 5/1 fıkrası uyarınca açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir.

Toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilebilmesi ve iletişim koordinasyonunun sağlanması amacıyla Kanun’un 8/2/a ve 9/1 maddeleri uyarınca veri güvenliğine yönelik her türlü teknik ve idari tedbir tatbik edilerek; veri işleyen sıfatıyla Şirket altyapı, hizmet, bulut bilişim vd. hizmet sağlayıcıları, iş ortakları, tedarikçiler ile gerektiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, bulut hizmet sağlayıcıları ile çalışılması durumunda ise ilgili hizmetin sağlandığı yurt dışında yerleşik sunuculara aktarılabilecek bundan başka Şirket bünyesindeki yetkili çalışanlar ve yöneticileri tarafından işlenecektir.

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” m.11 kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Şirket’e iletebilirsiniz.

 

 

ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ GÖNDERİM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

Tarafıma sunulan Satın Alma Süreçleri Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni kapsamında; aydınlatma metninde belirtilen ilkeler ve amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla kişisel verilerimin; tarafımla elektronik ortamda iletişime geçilebilmesi için mevzuatta tanınmış gerekli izinlerin alınması, ürün ve hizmet tanıtımlarının yapılabilmesi, kampanya ve promosyonlar hakkında tarafımın bilgilendirilmesi, tarafıma e-posta, SMS veya çağrı aracılığıyla reklam içerikli elektronik ileti gönderilmesi ve stratejik pazarlama ile pazarlama analiz faaliyetleri kapsamında açık rızam dahilinde toplanmasına, işlenmesine, saklanmasına ve bu kapsamda gerektiği takdirde Kanun’un 8. ve 9. Maddesinde yer alan ve yukarıda ayrıntıları açıkça belirtilen şartlar uyarınca yurtiçine ve yurtdışına aydınlatma metninde belirtilen ilgili yerlere aktarılmasına Şirket web sitesinde yer verilen ilgili alanı işaretlemek suretiyle açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.

 

AÇIK RIZA BEYANI – YURT DIŞI VERİ AKTARIMINA İLİŞKİN

Tarafıma sunulan Satın Alma Süreçleri Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ni okuduğumu, aydınlatma metninde işleneceği belirtilen kişisel verilerimin yine aydınlatma metninde belirtilen işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) madde 9/1 fıkrasında belirtilen kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin ilgilinin açık rızasının bulunması hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla ve veri güvenliğine yönelik alınması gerekli her türlü teknik ve idari tedbir tatbik edilerek Şirket’in hizmet aldığı sunucusu yurt dışında mukim hizmet sağlayıcılara aktarıldığı hususunda bilgilendirildiğimi ve Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarım ile bu haklarımı nasıl kullanacağıma ilişkin açık ve anlaşılır şekilde aydınlatıldığımı ve verdiğim açık rızayı dilediğim zaman geri alabileceğim yönünde açıkça bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.

Aydınlatma metninde belirtilen usul ve esaslar ile ilkeler doğrultusunda ilgili amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla; aydınlatma metninde belirtilen kişisel verilerimin Handarte tarafından aydınlatma metninde belirtilen işleme amaçlarıyla sınırlı ve ölçülü olmak üzere işlenmesine ve yurt dışına aktarılmasına, Şirket web sitesinde yer verilen ilgili alanı işaretlemek suretiyle açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.